منطقه جابان دماوند (باغ آقای رمضانی)

منطقه جابان دماوند (باغ آقای رمضانی)